Dvanaesti natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka – Sva lica mora – 2023

 

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje   pdf12. natječaj   za prijavu rješenja suvenira koji će, ako zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka.
Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

2. Suveniri odabrani na prethodnim natječajima, imaju li kontinuiranu produkciju i prisutnost na tržištu, ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ako se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ako je potrebno u primjerenoj ambalaži te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.

8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija – ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela, ekonomičnost i praktičnost iz perspektive izrade i proizvodnje te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka, uzimajući u obzir njihovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost i vrijednost njihovih prirodnih ambijenata i resursa.
Vodeći se potonje istaknutim kategorijama, tj. percepcijom grada i otoka Krka kao turističke destinacije čiji najznačajniji turistički adut predstavlja more, naglasak se, pod geslom Sva lica mora, stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova inspiriranih temama i simbolikom vezanom uz more.
More je oduvijek značilo život, zato su se i mnoge drevne civilizacije razvijale upravo uz more, uživajući sve njegove blagodati, i stvarajući pritom kulture specifičnih karakteristika. One su svoje utočište pronalazile diljem Mediterana, pa tako i Jadrana, o čemu svjedoči i urbana povijest grada Krka koja seže još u bakreno doba [3.500 – 2.000 godine prije Krista]. Upravo pomorstvo koje se na otoku od davnina razvijalo tom je području priskrbljivalo kozmopolitski karakter, jer imajući na dohvat ruke more značilo je [i još uvijek znači] biti povezan s čitavim svijetom. Otočna pomorska povijest tako bilježi brojne, povijesno relevantne događaje, a možda najistaknutiji ogleda se u sudjelovanju krčke galije trireme Cristo Ressussitato [Uskrsli Krist], pod vodstvom kapetana Ljudevita Čikute, u jednoj od najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine. Pomorsku tradiciju ne možemo smatrati cjelovitom bez ribarstva koje je stoljećima bilo temelj ekonomije, i bez kojeg je na nekoć izoliranom otoku život bio gotovo nezamisliv. A koliko su odjeci te tradicije prisutni i danas svjedoči dodjeljivanje statusa nematerijalnog kulturnog dobra umijeću gradnje i plovidbe tradicijskim barkama Kvarnera te upisivanje spomenute skupine vještina u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Osim što je za to zaslužan sveprisutan program revitalizacije tradicijske brodogradnje, u ovome kontekstu poželjno je istaknuti i Krčka jedra – regatu tradicijskih drvenih plovila koja svake godine posjetiteljima Krka podari edukaciju o vrijednostima različitih segmenata pomorske baštine, s naglaskom na dosad u Krku revitalizirana tradicijska plovila: pasaru, guca i bragoc. Poduhvati drevnih moreplovca i ribara zabilježeni su i u Krčkim legendama [Vêyskim povêdama], danas gotovo zaboravljenim sagama kasnoantičkog i srednjovjekovnog porijekla, među kojima je posebno zanimljiva Legenda o pomorskim Matanima i gradu Korintiji koja opisuje naseljavanje otoka. Tradicija, predaje i legende vezane uz more nisu bilježene samo riječima već i slikom, a najzorniji primjer pruža jedan od najreprezentativnijih krčkih motiva – antički mozaik čijim središtem dominira mitološko biće Triton, ljudskog tijela i ribljeg repa. Riječ je morskom božanstvu, sinu Posejdona i Nereide, okruženom figurama morske faune i ribama. Njihovo utočište – more – simbol je dinamike života; to je mjesto rođenja i preobrazbi, a još su ga stari Grci smatrali prapočelom sviju stvari ili praelementom, dok je plava najmanje materijalna boja koju u prirodi najčešće tvore nanizane praznine zraka, voda i kristala. Prema tome, plava boja upućuje na predodžbu o vječnosti, dubini, beskrajnom prostranstvu i samodovoljnosti. Povezujući ga s Mjesecom, more je, u svojoj nepredvidljivosti, izvor tajni i svega skrivenog. No, to je tek neznatan set inspirativnih tema, a na stvaranje i kreativno izražavanje može potaknuti iščitavanje literature, igra morskim oblutcima, udisaj slanog zraka ili pak posjet Interpretacijskom centru pomorske baštine otoka Krka koji, uz iznimnu građu i mnoge slikovite artefakte, donosi povijesni pregled pomorstva otoka od kasnoantičkog razdoblja pa sve do danas.https://krk.hr/wp-content/uploads/2023/01/02-TZ-Natjecaj-prijavnica-2023.doc

 

 

 10. S obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka.
Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni putem posebno dizajnirane internetske platforme www.tz-krk.hr/hr/dar gdje će uz fotografije biti dostupne i osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatci o autoru/proizvođaču te kontakt.
Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni na tradicionalnoj, retrospektivnoj izložbi MI.23 koja se najesen priređuje u krčkoj Galeriji Decumanus.

11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima, dok izabrani ostaju u arhivi Turističke zajednice Grada Krka.  

12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

13. Autori/proizvođači prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju sukladno propozicijama Uredbe [EU] 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ, od 27. travnja 2016. godine [Službeni list Europske unije, L119/1].
Osobni podaci autora/proizvođača prikupljaju se i obrađuju putem privole za obradu podataka u određenu svrhu.

 14. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

 15. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 20. ožujka 2023. godine, zaključno do 14.00 sati, neovisno o načinu isporuke [osobno ili poštom], dostaviti na sljedeću adresu:
Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 12. natječaj za prijavu rješenja suvenira
.

16. Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414 [Turistička zajednica Grada Krka] ili +385 [0]91 533 0966 [Igor Gržetić].

17. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

18. Obavijest o rezultatima natječaja bit će u roku od najviše 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

19. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

 20. Natječaj je otvoren od 18. siječnja, zaključno do 20. ožujka 2023. godine, a objavljen je na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

 

 Turistička zajednica Grada Krka

Tekst natječaja [.pdf]

Prijavnica [.doc]

 

 

Skip to content